خانه / محصولات

انتخاب برند

فیلتر بر اساس آمپر

باتری سیلد L1-55A

باتری سیلد L1-55A

کد باتری :

301010055

گروه باتری :

L1

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L1-66A

باتری سیلد L1-66A

کد باتری :

301010066

گروه باتری :

L1

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L2-50A

باتری سیلد L2-50A

کد باتری :

301020050

گروه باتری :

L2

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L2-55A

باتری سیلد L2-55A

کد باتری :

301020055

گروه باتری :

L2

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L2-60A

باتری سیلد L2-60A

کد باتری :

301020060

گروه باتری :

L2

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L2-66A

باتری سیلد L2-66A

کد باتری :

301020066

گروه باتری :

L2

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L3-66A

باتری سیلد L3-66A

کد باتری :

301030066

گروه باتری :

L3

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلدبلند موافق D26-60A

باتری سیلدبلند موافق D26-60A

کد باتری :

301050060

گروه باتری :

D26 موافق

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلدبلند موافق D26-70A

باتری سیلدبلند موافق D26-70A

کد باتری :

301050070

گروه باتری :

D26 موافق

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد L3-74A

باتری سیلد L3-74A

کد باتری :

301030074

گروه باتری :

L3

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلدبلند مخالف D26-60A

باتری سیلدبلند مخالف D26-60A

کد باتری :

301060060

گروه باتری :

D26 مخالف

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلدبلند مخالف D26-70A

باتری سیلدبلند مخالف D26-70A

کد باتری :

301060070

گروه باتری :

D26 مخالف

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد سنگین MD-120A

باتری سیلد سنگین MD-120A

کد باتری :

301090120

گروه باتری :

باتری سنگین

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد سنگین MD-150A

باتری سیلد سنگین MD-150A

کد باتری :

301090150

گروه باتری :

باتری سنگین

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد سنگین MD-200A

باتری سیلد سنگین MD-200A

کد باتری :

301090200

گروه باتری :

باتری سنگین

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد سنگین MD-170A

باتری سیلد سنگین MD-170A

کد باتری :

301090170

گروه باتری :

باتری سنگین

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد سنگین MD-220A

باتری سیلد سنگین MD-220A

کد باتری :

301090220

گروه باتری :

باتری سنگین

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :

باتری سیلد سنگین MD-225A

باتری سیلد سنگین MD-225A

کد باتری :

301090225

گروه باتری :

باتری سنگین

سایز باتری :

آمپر باتری :

ولتاژ باتری :

نوع باتری :

ابعاد باتری :

ارتفاع : - عرض - طول :